Naspäť

Tehlička 2010

5. ročník celoslovenského podujatia Tehlička, bol venovaný Keni, problematike detí ulice (street children). Verejná zbierka bola  povolená rozhodnutím MV SR č. SVS-233004-2009/18738 zo dňa 2.11.2009 s číslom zbierkového účtu 2620852641/1100. Hlavným projektom 5. ročníka Tehličky bola podpora vzdelávania a výchovy detí z ulice v centre Bosco Boys v Nairobi (kde pôsobia aj slovenskí dobrovoľnící).

Celkový výnos verejnej zbierky Tehlička pre Keňu predstavoval sumu 48 887,22 EUR.

Po odrátaní nákladov spojených s organizovaním zbierky bol čistý výnos rozdelený nasledovne:

  1. Príspevok na výstavbu stolárskej dielne v Bosco Boys v Nairobi 25 000 EUR
  2. Výstavba studne pre školu v Manguo-Maridi, Južný Sudán  10 000 EUR
  3. Príspevok na obnovu škôl na Haiti 6 500 EUR

Vyúčtovanie verejnej zbierky bolo potvrdené Ministerstvom vnútra SR dňa 9.9.2010

Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 130 materských, základných a stredných škôl a takmer 50 mládežníckych a ďalších organizácií v  obciach a mestách na celom Slovensku.  Prostredníctvom nich  sa vyzbieralo okolo 60 % všetkých finančných prostriedkov. Zvyšok tvorili príspevky individuálnych darcov, ktorí zasielali financie priamo na účet, prostredníctvom poštových poukážok alebo darcovskej SMS správy (zaslaných bolo 2 872 správ).