Zachránili ste vzdelávanie pre deti a mladých v Kakume.

Aj Váš štedrý finančný dar pomôže zachrániť vzdelávanie pre deti a mladým v Kakume, ktoré ohrozuje vychýlenie rieky z koryta. 

Zvolili ste si vlastný spôsob darovania prevodom alebo vkladom. Údaje uvedené nižšie môžete použiť na príkaz na úhradu alebo platbu poštovým poukazom.

Číslo účtu: 2923838046
Kód banky: 1100
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol:
Výška daru: 0.00 €
Správa pre príjemcu: Savio o.z.
 
Príkaz na úhradu / platba poštovým poukazom: SK05 1100 0000 0029 2383 8046
Swift kód: TATRSKBX

Miestna saleziánska komunita je zárukou, že sa finančné prostriedky nestratia a budú použité na uvedený účel.

ĎAKUJEME!